KSM Białystok


Cele


Cele i zadania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów! – oto zawołanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które chyba najkrócej określa jego podstawowe ideały. Statut konkretyzuje tę myśl, stwierdzając, iż zasadniczym celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła (…). Dwie składowe owego celu – kształtowanie (formacja) oraz uczestnictwo (działalność zewnętrzna) – stanowią filary, na których oparte jest funkcjonowanie Stowarzyszenia.

Prowadzona w KSM formacja chrześcijańska, bo o taką tutaj chodzi, jest to “stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego” (por. Jan Paweł II, Christifideles Laici, 57). Grupę docelową stanowią tu sami członkowie. Należy szczególnie mocno podkreślić, że ów rozwój ma przebiegać w sposób całościowy – formacja obejmuje wszystkie dziedziny życia i władz człowieka, co zakłada jej integralność. Stowarzyszenie nie skupia się więc tylko na sferze duchowej, lecz swym zainteresowaniem obejmuje także zupełnie świeckie aspekty życia. Jest to bodaj najbardziej charakterystyczną jego cechą. Prowadząc formację religijną, KSM nie tworzy natomiast własnych, specyficznych tylko dla siebie programów formacyjnych, lecz opiera się na nauczaniu Kościoła i wypracowanych przezeń wskazaniach. Fundament tworzą tu zatem Pismo Święte i kościelne dokumenty.

Aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła – działalność zewnętrzna – stanowi dominujący aspekt funkcjonowania Stowarzyszenia. Jest to oddziaływanie na otoczenie, odbywające się w zakresie podobnie szerokim co – skierowana do wewnątrz – formacja. KSM nie zamyka się więc w swoich ramach, lecz chce docierać do możliwie wszystkich młodych ludzi. Warto zauważyć, że działanie w niebagatelny sposób przyczynia się również do całościowo pojętej formacji. Sposób realizacji celu jest przez Statut precyzowany z pomocą zadań. Charakter organizacji sprawia, że kwestie wiary przeplatają się tu ze sprawami świeckimi. W sferze ducha KSM podejmuje się rozpowszechniania wiedzy religijnej i zapoznawania młodych z dokumentami Kościoła oraz szerzenia pośród nich uczestnictwa w sakramentach. Zwraca się także uwagę na zaangażowanie młodzieży w apostolską misję Kościoła.

Spośród spraw świeckich KSM stawia przede wszystkim na rozwój intelektualny młodego człowieka. Dba się tu o jego wiedzę, świadomość kulturalną i kwalifikacje zawodowe. Uwadze nie uchodzi także sprawność fizyczna. Równie ważne co rozwój indywidualny, jest przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Przygotowuje się zatem młodzież do podjęcia pracy i przedsiębiorczości, do założenia rodziny. Zwraca się również uwagę na działalność charytatywną. Dla jak najlepszego przekazania zasad dotyczących życia publicznego, Stowarzyszenie posługuje się nauczaniem społecznym Kościoła.

Oprócz dbania o rozwój duchowy, intelektualny, fizyczny i społeczny człowieka, nie zapomina się o czasie wolnym – odpowiednia organizacja życia towarzyskiego stała się jednym z zadań KSM. Warto również nadmienić, że Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.

Duża grupa docelowa i niebywale szerokie spektrum działań sprawiają, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest współcześnie organizacją niecodzienną, obok której nie sposób przejść obojętnie. Jako wyraziste uzupełnienie młodzieżowego środowiska Archidiecezji Białostockiej dysponuje niewątpliwie potencjałem, by odegrać tu istotną rolę.